OZNAM PRE ŠTUDENTOV!

Vážení študenti! V nadväznosti na ďalšie prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 Vám oznamujem, že v týchto dňoch bude formou elektronickej komunikácie(zaslaním mailu každému žiakovi) distribuovaný individuálny plán dištančného vzdelávania, pripravený vyučujúcimi jednotlivých predmetov.  Vzdelávanie bude prebiehať formou e-learningu v zmysle pokynov a vzdelávacieho plánu. Úlohy a výstupy dištančnej formy vzdelávania budú hodnotené tak, ako bude uvedené v pokynoch. Zároveň Vás žiadame, aby ste rešpektovali hlavné usmernenia Ústredného krízového štábu a nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR, t.j. zostať v domácom prostredí a dodržiavať zásady hygieny. Informácie o zamedzení šírenia koronavírusu sú zverejnené aj na internetovej stránke – https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19.