art

Grafický dizajn

ŠTUDIJNÝ ODBOR S MATURITOU

Dĺžka štúdia: 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Podmienky na prijatie: Úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky. Obsahom talentovej skúšky je kresba, maľba, overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača, hodnotenie domácich prác.

Maturitný odbor grafický dizajn pripravuje žiakov na kvalifikované uplatnenie sa v oblasti grafického priemyslu a reklamy, ako aj v oblasti výtvarného umenia. Štúdium je zamerané na navrhovanie a tvorbu obrazovýchriešení firemných manuálov, kompletného firemného dizajnu - od loga, firemných reklamných predmetov až po kompletnú reklamnú kampaň, piktogramov, plagátov, tvorbu dizajnu publikácií, kníh, časopisov, bulletinov, reklamných letákov, ale aj tvorbu webdizajnu a grafiky webových stránok, či reklamných televíznych šotov. Absolvent dokáže pracovať v oblasti reklamy, grafického dizajnu, web dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, v propagačných a návrhových oddeleniach firiem a inštitúcií, ale aj ako samostatne tvoriaci umelec. Dokáže pracovať ako všestranný grafik, ktorý zvláda prácu v rôznych grafických softvéroch (napr. balík Adobe). Tieto vie aplikovať v podmienkach digitálnych médií. Vie samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v priestore výtvarnej propagácie. Zároveň odbor pripravuje absolventa na vysokoškolské štúdium umeleckého, výtvarného, dizajnového alebo príbuzného zamerania.

ŠkVP 8604 M

GALÉRIA

Viac foto

obrazok foto dizajn

Fotografický dizajn

ŠTUDIJNÝ ODBOR S MATURITOU

Dĺžka štúdia: 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Podmienky na prijatie: Úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky. Obsahom talentovej skúšky je kresba, maľba, overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača, hodnotenie domácich prác.

Maturitný odbor fotografický dizajn pripravuje žiakov na kvalifikované uplatnenie sa v oblasti fotografických služieb, reklamy a kreatívneho priemyslu, ako aj v oblasti umenia. Ako už z názvu vyplýva obsah odboru je zameraný najmä na fotenie a tvorbu fotografie. Okrem samotnej technológie tvorby fotografií, či už klasickej, alebo digitálnej (čiernobielej, umeleckej, reportážnej, dokumentačnej, produktovej...), absolvent tohto odboru ovládať aj rôznorodú fotografickú, audiovizuálnu a osvetľovaciu techniku, no pozná aj techniky videotvorby, tvorby krátkych filmov a spracovania videozáznamu. Po skončení štúdia dokáže absolvent pracovať ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti fotografických služieb, v oblasti reklamy a produktovej fotografie, v grafických štúdiách, v ateliéroch a štúdiách priemyselného a produktového dizajnu, reklamných agentúrach, vo výtvarných aranžérskych a propagačných dielňach a oddeleniach firiem, ďalej v oblasti knižnej a propagačnej produkcie, vo fotografických médiách, časopisoch, novinách, televízii a pod. Zároveň odbor pripravuje absolventa na vysokoškolské štúdium umeleckého, výtvarného, dizajnového alebo príbuzného zamerania.

ŠkVP 8606 M

GALÉRIA
art

Propagačné výtvarníctvo

ŠTUDIJNÝ ODBOR S MATURITOU

Dĺžka štúdia: 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Podmienky na prijatie: Úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky. Obsahom talentovej skúšky je kresba, maľba, overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača, hodnotenie domácich prác.

Maturitný odbor propagačné výtvarníctvo pripravuje žiakov na kvalifikované uplatnenie sa v oblasti kreatívneho priemyslu, najmä však v oblasti propagácie, reklamy a výstavníctva, ako aj v oblasti výtvarného umenia a maľby. Štúdium je zamerané na navrhovanie a umeleckú tvorbu v oblasti kresby, maľby, grafiky, ako aj praktické činnosti z oblasti výstavníctva a scénografie. Štúdium zahŕňa aj široké spektrum tvorby grafických formátov, cez jednotlivé zložky propagácie ako sú plošné a priestorové pútače, citylighty, billboardy, až po ucelenú a cielenú propagačnú činnosť alebo reklamnú kampaň. Schopnosti absolventa spočívajú aj v kreatívnom a samostatnom riešení zadaných úloh od vytvorenia návrhu cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu produktu, či výstavného priestoru. Absolvent dokáže pracovať v oblasti reklamy, dizajnu, web dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, v propagačných a návrhových oddeleniach firiem a inštitúcií, ale aj ako samostatne tvoriaci umelec.Zároveň odbor pripravuje absolventa na vysokoškolské štúdium tohto alebo príbuzného umeleckého zamerania.

ŠkVP 8641 M

GALÉRIA
comics

Grafika vizuálnych komunikácií

POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

Dĺžka štúdia: 3 roky
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Podmienky na prijatie: Talentová skúška a ukončenie štúdia na SOŠ maturitnou skúškou v skupine odborov 82 umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná tvorba, alebo mimoriadny talent z inej strednej školy.

Pomaturitné špecializačné štúdium. Štúdium je zamerané na podporu výtvarného a kreatívneho myslenia a tvorby v oblasti masovokomunikačných médií, reklamy a webdizajnu. Študujú sa len odborné predmety. Väčšinou profilujú absolventa v smere jeho predchádzajúceho štúdia, resp. zdokonaľujú ho v grafike, výtvarníctve, dizajne, používaní digitálnych technológií, či tvorbe reklamnej fotografie. Absolvent sa vie uplatniť v náročných odborných profesiách odborov grafického dizajnu, grafiky vizuálnych komunikácií a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií, teda v celej šírke prostriedkov i foriem pôsobenia súčasnej vizuálnej kultúry. K tomu sa súbežne priraďuje ovládanie a práca s celou škálou informačných technológií. Absolvent je pripravený na okamžité zaradenie sa do praxe, keďže 1/3 štúdia je venovaná konkrétnym úlohám s možnosťou praxe a realizácie týchto úloh vo firmách zodpovedajúcich svojim profesijným charakterom odboru štúdia. Štúdium je ukončené absolventskou skúškou a absolvent získa absolventský diplom spoločne s titulom “DiS“ - diplomovaný špecialista. Zároveň odbor pripravuje absolventa na vysokoškolské štúdium tohto alebo príbuzného umeleckého zamerania.

ŠkVP 8639 Q

GALÉRIA
art

Zlatníctvo a strieborníctvo

ŠTUDIJNÝ ODBOR S MATURITOU

Dĺžka štúdia: 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Podmienky na prijatie: Úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky. Obsahom talentovej skúšky je kresba, maľba, overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača, hodnotenie domácich prác.

Maturitný odbor Zlatníctvo a strieborníctvo pripravuje žiakov na kvalifikované uplatnenie sa v oblasti kovospracujúcich umeleckých remesiel. Absolvent je schopný realizácie výtvarných návrhov ozdobných predmetov, vie zhotoviť zlatnícke výrobky, šperky alebo klenoty, vsádzať šperkové kamene, previesť povrchovú úpravu šperkov. Ovláda spôsoby spracovania drahých kovov rôznymi technologickými postupmi. Po skončení odbornej prípravy a po získaní príslušnej praxe je absolvent schopný zhotoviť šperk, alebo klenot podľa vybraného návrhu, alebo vzoru, zasadzovať drahokamy a šperkové, robiť zložité opravy šperkov a klenotov. Absolvent je schopný samostatnej činnosti v oblasti návrhovej tvorby šperkov, výroby a oprav šperkov a klenotov v zlatníckych prevádzkach, dielňach a umeleckých ateliéroch, prípadne ako samostatne tvoriaci umelec- zlatník. Zároveň je pripravený na vysokoškolské štúdium príbuzných umeleckých odborov.

ŠkVP 8661 M 01

GALÉRIA
logo

Umelecké zámočníctvo a kováčstvo

ŠTUDIJNÝ ODBOR S MATURITOU

Dĺžka štúdia: 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Podmienky na prijatie: Úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky. Obsahom talentovej skúšky je kresba, maľba, overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača, hodnotenie domácich prác.

Maturitný odbor Umelecké zámočníctvo a kováčstvopripravuje žiakov na kvalifikované uplatnenie sa v oblasti kovospracujúcich umeleckých remesiel.Absolvent je zručný odborník v umeleckoremeselnej výrobe, ktorý je schopný vyrábať umelecké úžitkové a dekoratívne predmety z kovov. Ovláda ručné kovanie štýlových kľúčov, zámkov, kľúk a stavebných zámočníckych výrobkov, ako sú mreže, rámové kovania, schodišťové zábradlia, exteriérové mreže, kované ploty a brány. Dokáže vyrobiť kované plastiky, športové a príležitostné trofeje, kované časti nábytku, umelecké šperky, repliky historickej zbroje a brnení, damascénsku oceľ na výrobu nožov, interiérové doplnky a pod. Ďalej sa absolvent naučí vyrobiť presnú kópiu slohových prvkov s použitím pôvodných techník kovania a cizelovania, zvárať plameňom a elektrickým oblúkom. Absolvent sa vie uplatniť v remeselných prevádzkach zameraných na výrobu umeleckého kovania, či výrobu súčasti architektúry, alebo šperkov, damascénskych nožov, replík historických zbraní, prípadne ako samostatne tvoriaci umelec – kováč, alebo reštaurátor. Zároveň je pripravený na vysokoškolské štúdium príbuzných umeleckýchodborov.

ŠkVP 8661 M 02

GALÉRIA
art

Plošné a plastické rytie kovov

ŠTUDIJNÝ ODBOR S MATURITOU

Dĺžka štúdia: 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Podmienky na prijatie: Úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky. Obsahom talentovej skúšky je kresba, maľba, overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača, hodnotenie domácich prác.

Maturitný odbor Plošné a plastické rytie kovovpripravuje žiakov na kvalifikované uplatnenie sa v oblasti kovospracujúcich umeleckých remesiel.Absolvent je schopný vyrábať knihárske rytiny, medirytiny, kovové pečiatky a pečatidlá, rozličné druhy razidiel, vypaľovadlá a pod. Dokáže vyrábať razidlá na značkovanie, na razenie mincí, medailí a plakiet, razidlá na odznaky a razidlá na rôzne dekoratívne predmety. Dokáže spôsobom ručnéhorytia a gravírovania zdobiť dekory loveckých zbraní, pušiek a nožov, tabatierok, šperkovníc a iných úžitkových predmetov, či šperkov a zlatníckych výrobkov. Absolvent je schopný vyhotoviť aj známkovú rytinu a rytiny pre tlač na papier. Ovláda postupy strojového rytia a prácu v počítačových programoch, ktoré tieto postupy riadia.Absolvent je schopný uplatniť sa v umeleckoremeselných prevádzkach zameraných na strojové alebo ručné rytie, v zlatníctvach, umeleckých ateliéroch, tlačiarňach, mincovniach, zbrojovkách ako rytec zbraní, pripadne ako samostatne tvoriaci umelec – rytec. Zároveň je pripravený na vysokoškolské štúdium príbuzných umeleckých odborov.

ŠkVP 8661 M 03

GALÉRIA

Zlatník a klenotník

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Dĺžka štúdia: 500 hodín (1hodina kurzu je 45 minút)
Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška + Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Úspešní absolventi kurzu majú možnosť ďalej prihlásiť sa na skúšku odbornej spôsobilosti. Po jej úspešnom vykonaný bude absolventom vystavené Osvedčenie o úplnej kvalifikácii, na základe ktorého si absolvent môže otvoriť remeselne viazanú živnosť v odbore Zlatník-klenotník.
Podmienky na prijatie: Kurz sa organizuje počas víkendov (piatok, sobota, nedeľa). Na kurz sa môžu prihlásiť záujemcovia starší ako 18 rokov, ktorí nie sú dennými študentmi formálneho vzdelávania na stredných školách. Požadované je však minimálne ukončenie II. stupňa základnej školy. Prax v odbore nie je podmienkou.

PROGRAM KURZU

GALÉRIA