Program kurzu

Program kurzu:
Kurz sa organizuje počas víkendov (piatok, sobota, nedeľa). Na kurz sa môžu prihlásiť záujemcovia starší ako 18 rokov, ktorí nie sú dennými študentmi formálneho vzdelávania na stredných školách. Požadované je však minimálne ukončenie II. stupňa základnej školy.
Z celkového počtu 500 hodín je 350 hodín praxe a 150 hodín teórie, resp. technológie, náuky o materiáloch, navrhovania, legislatívy a pod. Časť teórie môže byť organizovaná dištančnou formou (max 75 hodín).
Organizácia kurzu prebieha v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľové skupiny:
Remeselne zručné osoby so záujmom pracovať v oblasti zlatníctva a oblasti výroby a opravy šperkov. Absolventi umelecko-remeselných kovospracujúcich odborov so záujmom rozšíriť si kvalifikáciu aj na oblasť zlatníctva.

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu je zručný odborník v umelecko-remeselnej výrobe, ovláda základy ručného spracovania kovov, princípy a postupy najčastejšie využívaných pracovných činností, základné činnosti ručného spracovania kovov ako meranie, strihanie, vyrovnávanie, rezanie, vŕtanie, pilovanie, leštenie, valcovanie, spájkovanie, stáčanie a ohýbanie. Ďalej pozná technológiu a pracovné postupy výroby šperkov, spôsoby spracovávania drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním, ohýbaním, leštením, stáčaním a vytĺkaním plechov do vypuklých tvarov, postupy pri lisovaní výliskov, valcovaní, ťahaní drôtu, žíhaní, spájkovaní, tavení a odlievaní drahých kovov. Ovláda však najmä technologické postupy výroby jednotlivých typov šperkov a klenotov, druhy, skupiny a charakteristické črty jednotlivých typov šperkov a klenotov ako prívesy, závesky, jednoduché a zložité prstene, náušnice, retiazky, manžetové gombíky, brošne, spony, náramky a pod. Ovláda povrchové úpravy šperkov, pozná pomôcky a zariadenia na výrobu šperkov, drahé kamene a jednoduché technológie na ich osadenie do šperkov a technológie opráv šperkov.
Vie zhotoviť jednoduchý zlatnícky výrobok, zložitejšie a umelecky náročné výrobky, zhotoviť šperk alebo klenot podľa vzoru alebo návrhu, vsádzať šperkové kamene, vyhotoviť povrchový úpravu výrobku.
Absolvent vzdelávacieho programu je schopný realizácie výtvarných návrhov, pozná organizáciu pracoviska, prípravné práce, obsluhu a údržbu pracovných nástrojov, strojov a zariadení, prípravu materiálu a pracovných pomôcok. Vie kombinovať vhodné techniky, hľadať vhodné spôsoby riešenia technických problémov a brať do úvahy ekonomické a výrobné hľadiská realizácie. Všetky tieto činnosti je schopný vykonávať pri dodržiavaní zásad bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci.

Financovanie kurzu:
Kurzy sú spoplatnené, výška poplatku závisí od počtu uchádzačov v kurze (orientačná cena pre rok 2019 je v rozmedzí 800 až 1000 € za kurz na osobu, pri počte uchádzačov 8 až 12). Poplatky spojené s kurzom si hradí uchádzač. Po dohode môže byť cena za kurz rozložená do niekoľkých splátok. Okrem poplatku za kurz si uchádzač hradí aj základné zlatnícke náradie (sada klieští, pinzety, lupienková pilka a pod.). Cena náradia je 55 €. Základné náradie je majetkom uchádzača a po skončení kurzu mu ostáva. Pokiaľ uchádzač disponuje vlastným náradím, nemusí si ho kupovať.

Dĺžka kurzu:
Dĺžka kurzu je 500 hodín. Jeho rozloženie v rámci roka na jednotlivé víkendové stretnutia oznámi organizátor kurzu po dohode s účastníkmi kurzu po prvom stretnutí. Časový harmonogram sa môže počas trvania kurzu meniť v závislosti od niektorých okolností. Trvanie kurzu aj so záverečnou skúškou je približne 10 až 24 mesiacov. Kurz nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

Ukončenie vzdelávacieho kurzu sa ukončuje záverečnou skúškou. Jej priebeh a náležitosti upravuje § 14 zákona č. 568/2009 Z. z.
Účastník ďalšieho vzdelávania môže vykonať záverečnú skúšku, ak absolvoval najmenej 75% výučby. Záverečná skúška sa uskutočňuje kombinovanou formou – skladá sa s písomnej, praktickej a ústnej časti.
Pokiaľ uchádzač záverečnú skúšku nezvládne, môže požiadať o absolvovanie opravnej skúšky, (§ 14 ods. 8 zákona č. 568/2009 Z. z.).

Po ukončení kurzu a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky, získa absolvent „Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania“, ktorý sa vydáva podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto osvedčenia si absolvent nemôže otvoriť remeselne viazanú živnosť v danom odbore.
Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky kurzu, môže absolvent požiadať oprávnenú inštitúciu na vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti. Oprávnenou inštitúciou je aj naša škola. Skúška odbornej spôsobilosti sa koná najskôr 21 dní po ukončení kurzu najneskôr však do štyroch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na vykonanie skúšky (§ 18 ods. 2, zákona č. 568/2009 Z. z. ). Priebeh skúšky je v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a riadi sa kvalifikačným a hodnotiacim štandardom dostupným na informačnom systéme ďalšieho vzdelávania (ISDV).
Až po úspešnom absolvovaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti absolvent získa „Osvedčenie o úplnej kvalifikácii“, ktoré je platné na celom území SR (stupeň kvalifikácie – NKR úroveň 4). Na základe tohto osvedčenia si absolvent môže otvoriť remeselne viazanú živnosť v danom odbore. Ďalšie informácie ohľadom konania skúšok na overenie odbornej spôsobilosti dostanú absolventi priebežne po skončení kurzu. Naša organizácie je v procese akreditácie, takže budeme jednou z inštitúcií, ktorá môže skúšky na overenie odbornej spôsobilosti vykonávať. Skúška bude spoplatnená, výšku poplatku určí organizácia pred jej konaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 568/2009 Z. z.