LiveArt K2 Erasmus+

2017-1-SK01-KA219-035318

Projekt je zameraný na odbornú stáž a mobilitu žiakov, je financovaný z prostriedkov európskej únie. Našim cieľom v projekte je spoločne so školu AVE ART Ostrava http://aveart.cz/ podporiť medzinárodnú „živú” spoluprácu medzi inštitúciami. Tvoriť „živé” – súčasné umenie pomocou moderných technológií aplikovateľných v praxi. Rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie. Spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojich študentov, predovšetkým, v oblasti odbornej prípravy v umeleckých odboroch. V rámci študentskej mobility je zapojených 15 žiakov z 2. – 3. ročníka. Prednostne sme vybrali študentov, ktorí sú schopní vo väčšej miere využiť získané zručnosti zo zvolenej oblasti odbornej stáže. Študentov z 1. ročníka sme nevyberali, keďže nemajú ešte žiadne získané znalosti v študijnom odbore. 1. projektové stretnutie sa uskutočnilo 4. 12 – 15. 12. 2017 na partnerskej škole AVEART v Ostrave, kde našim žiakom pedagógovia školy odovzdali svoje vedomosti a zručnosti týkajúce sa 2D animácie a 3D tlače. Téma bola volená s citlivosťou tak, aby bola v konceptuálnom súlade s druhom vybraného média. Výsledkom je 15 animácií spolu s objektmi spracovanými jednou z najmodernejších metód súčasnosti, médiom 3D tlače, spolu s marketingovou propagáciou. Druhé stretnutie sa bude realizovať na pôde školy v Hodruši-Hámroch 9. 4. – 20. 4. 2018, ktorú pre toto obdobie navštívia študenti Ave Art Ostrava. Počas tohto pôsobenia na škole sa oboznámia s klasickými spôsobmi výtvarného spracovania kovov a drahých kameňov. Ďalšou špecializáciou bude plošné a plastické rytie kovov, kde sa v praxi oboznámia s technikami ručného rytia kovov a výrobou grafiky z medirytu. Ukončenie projektu zavŕši spoločná výstava vytvorených prác počas projektu nesúca názov LiveART. Na výstave budú práce predstavené ďalším pedagógom, študentom a verejnosti. Tiež bude predstavený spoločný odborný trojjazyčný slovník (anglicko- česko-slovenský) zameraný na odbornú terminológiu umenia, ako aj základnú terminológiu. Získané skúsenosti, ako aj naviazané pracovné kontakty, budú trvalým prínosom pre každého, kto sa bude na projekte podieľať.

Výstupy 1. projektového stretnutia projektu LiveArt – videá