LiveArt II. K2 Erasmus+

2019-1-Sk01-KA229-061337_2

Našim cieľom v projekte bolo spoločne so školou v Ave Art v Ostrave zvýšiť kvalitu vzdelávania a podporiť medzinárodnú „živú” spoluprácu, smerujúcu k napĺňaniu nastavených cieľov Európskeho plánu rozvoja partnerskych škôl. Do projektu boli zapojení študenti 2. – 4. ročníka. Školy vzdelávajú žiakov od 15 do 19 rokov, teda v počiatočnej fáze odbornej prípravy. Potrebujú zvýšiť odborné kompetencie v oblasti IKT, komunikačné zručnosti v odbornej terminológii a kultúrne povedomie, k čomu sme naším projektom aktívne prispeli. V priebehu projektu sa uskutočnili dve vzdelávacie stretnutia pedagógov a vybranej skupiny študentov. Mobility na škole AVE ART Ostrava sa zúčastnilo 11 žiakov a 2 odborní pedagógovia, ktorí získali nové poznatky a skúsenosti v odbore Priemyselný dizajn so zameraním na prácu v 3D modelovacích softvéroch a s 3D tlačiarňou. Mobilita realizovaná na Súkromnej škole umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre bola určená pre 10 žiakov a odborného pedagóga, ktorí sa zamerali na získavanie skúseností a znalostí v odvetví umeleckej techniky kovotlače. Vďaka tomu sa účastníci mobility zoznámili s problematikou výroby plechových nádob, ktoré budú následne zdobené. Počas práce v jednotlivých ateliéroch prebiehali tiež sprievodné akcie ako spoločná príprava slovníka odbornej terminológie (anglicko, česko, slovenského), ako príprava na budúce širšie partnerstvo v rámci EÚ. Slovník je súčasne aj výstupom rozvoja jazykových schopností. V rámci mobilít mali študenti zabezpečené kultúrne aktivity. Každé zo stretnutí bolo ukončené obhajobou vytvorených prác, na ktorej boli predstavené práce ďalším učiteľom a študentom. Hlavným cieľom projektu bolo prepojenie teoretického štúdia študentov v škole s praktickou činnosťou, ktoré bolo naplnené nielen pri práci na remeselných výrobkoch, ale aj pri práci s 3D tlačou. Pridanou hodnotou spolupráce bolo rozvíjanie informačno-komunikačných technológií, schopností kooperácie, komunikácie a odborných kompetencií. Projekt bol realizovaný za účelom posilnenia a skvalitnenia Európskeho plánu rozvoja školy. Posilniť a pomôcť študentom integrovať sa do európskeho trhu práce, podporiť európsku dimenziu vo vzdelávaní, podporiť rozširovanie vedomostí z jazykov Európskej únie, čím sme prispeli tvorbou trojjazyčného slovníka, porozumieť jednotlivým kultúram, ako aj podporiť medzinárodnú spoluprácu medzi školami, inštitúciami a podnikmi. Súčasťou projektu je aj eTwinning projekt “Live art II.” Projekt s využitím platformy eTwinning sa zameriava na rozvoj komunikácie v angličtine a zdielanie skúseností. Medzi hlavné oblasti záujmu patrilo umenie, história a architektúra. Počas realizácie projektu boli aktívne využívané nástroje IKT. Žiaci prostredníctvom platformy predstavili kraj v ktorom žijú a študujú a vybrané umelecké techniky, ktoré sú súčasťou mobilít. Pomocou prezentácií sa študenti dozvedeli viac o kultúre, histórii a rázu svojej i partnerskej krajiny. Odkaz na webovú stránku našej partnerskej školy: https://ssus.aveart.cz/mezinarodni-odborne-staze/live-art-2/