PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK.ROK 2022/2023

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch zverejňuje  informácie o prijímacích skúškach a kritériách pre prijatie  uchádzačov o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023.

V školskom roku 2022/2023 prijíma SŠUP žiakov na tieto maturitné odbory:

8604 M Grafický dizajn

8606 M Fotografický dizajn

8641 M Propagačná výtvarníctvo

8661 M 01 Výtvarné spracovanie kovov  a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo

8661 M 02 Výtvarné spracovanie kovov  a drahých kameňov -umelecké zámočníctvo a kováčstvo

8661 M 03 Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov    

RNDr. Peter Michálik, riaditeľ SŠUP  

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej nákazou COVID-19 budú kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 upravené podľa odporúčaní MŠVVaŠ SR.