VÝBEROVÉ KONANIE DO FUNKCIE RIADITEĽA SSUŠ

Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o. so sídlom v Žiline, Hálková 2968/22, zriaďovateľ Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch, v zmysle  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA SÚKROMNEJ STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V HODRUŠI-HÁMROCH. Predpoklady a požiadavky kliknite na VIAC Kvalifikačné predpoklady: –  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa –  kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických    zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov –  najmenej päť rokov pedagogickej praxe –  I. atestácia (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)  Ďalšie požiadavky : –  bezúhonnosť –  zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná potrebná na výkon pedagogickej činnosti) –  riadiace schopnosti a skúsenosti –  znalosť príslušnej legislatívy –  ovládanie štátneho jazyka –  návrh koncepcie rozvoja školy  Prihlášku do výberového konania spolu s dokladmi o vzdelaní, profesijným životopisom, potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, návrhom koncepcie rozvoja školy, potvrdením o pedagogickej praxi, výpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace)  a súhlasom so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a čestným prehlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, je potrebné doručiť najneskôr do 30.11.2015 na adresu:  Súkromná stredná umelecká škola Kyslá 214 966 61 Hodruša-Hámre  v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie“.