TALENT-UMENIE-KUMŠT

Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši-Hámroch, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky vyhlasuje 11. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže “talent – umenie – kumšt”. Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl. Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie. Súťaž je vyhlásená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a žiakov 3. – 4. ročníka ZUŠ. Podmienky súťaže a kritériá hodnotenie nájdete, keď kliknete na “čítaj viac”. Podmienky súťaže: Právo zúčastniť sa 11. ročníka výtvarnej súťaže má každý žiak ZŠ a ZUŠ, ktorého práce zašle jeho škola na adresu vyhlasovateľa súťaže s označením: adresa školy, meno a adresa autora, súaťžná kategória, veková kategória, názov práce a meno vyučujúceho. Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách: Prvé kolo: Odovzdanie súťažných prác a ich selekcia odbornou porotou. (v každej kategórii postúpi do finále desať výtvarných prác) Druhé kolo: Odborná porota vyberie z každej kategórie tri víťazné práce, ktoré budú ocenené finančnou odmenou. Z víťazných prác nakoniec porota vyberie dielo, ktoré získa hlavnú cenu – Pohár výtvarnej súťaže “talent – umenie – kumšt”. Súťažné kategórie: Výtvarný návrh úžitkového predmetu alebo dekoratívneho predmetu Hotový výrobok, úžitkový, resp. dekoratívny predmet (napr. šperk, keramický výrobok a pod.) Fotografia (umelecká fotografia, čiernobiela a farebná fotografia a pod.  rozmer A4) Technika prác je ľubovolná a najmenší formát súťažných prác je A4. Hodnotiť sa budú práce, ktoré budú označené VYPLNENOU NÁVRATKOU NALEPENOU NA RUBE VÝTV. PRÁCE a zaslané najneskôr do 29. januára 2016 na adresu: Súkromná stredná umelecká škola, Kyslá 214, 966 61 Hodruša-Hámre s označením “VÝTVARNÁ SÚŤAŽ” VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A OCENENIE VÍŤAZOV Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční v apríli 2016, na ktoré budú pozvaní víťazi výtvarnej súťaže. 1.miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 99.- Eur 2.miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 66.- Eur 3.miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 33.- Eur Hlavná cena: diplom, pohár výtvarnej súťaže “talent – umenie – kumšt” TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ